Postępowanie podatkowe - reprezentowanie przy kontroli skarbowej

Biuro rachunkowe Poznań oferuje pełen zakres usług księgowych, w tym w szczególności:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych (obejmujących bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych) oraz raportów finansowych dla zarządu,
  • wsparcie merytoryczne oraz pomoc niezbędną w przypadku kontroli przeprowadzanych przez jakiekolwiek organy administracji państwowej lub samorządowej oraz w przypadku badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów,
  • pomoc w opracowaniu planu kont dostosowanego do wymogów sprawozdawczości polskiej oraz raportowania w ramach grupy kapitałowej oraz przygotowanie Zakładowego Planu Kont wymaganego przez ustawę o rachunkowości,
  • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych lub rocznych deklaracji podatkowych.
Dziś jest

Kancelaria Podatkowa

NOBLESSE Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Rachunkowości Jolanta Klorkowska-Przybyła

ul. Dąbrowskiego 290 (I piętro), 60-406 Poznań
tel./fax +48 61 842 68 40
tel. +48 61 842 68 41
e-mail: biuro@noblesse.com.pl

NIP: 764-182-27-45
REGON: 634475229
ING Bank Śląski S.A.
69 1050 1520 1000 0090 6486 2791