Postępowanie podatkowe - reprezentowanie przy kontroli skarbowej

Świadczymy usługi polegające na występowaniu w imieniu klienta w toczących się postępowaniach w zakresie kontroli skarbowej, postępowania podatkowego, w ramach czynności sprawdzających. Ponadto reprezentujemy klientów we wszystkich stadiach ewentualnego postępowania odwoławczego, oraz występujemy w ich imieniu przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym w ramach sądowej kontroli decyzji administracyjnych ( skargi kasacyjne ).

W ramach powyższych usług czynnie uczestniczymy w toczących się postępowaniach, jako pełnomocnicy i doradcy klienta. Dbamy o to, by organy kontrolne w ramach toczącego się postępowania precyzyjnie określiły stan faktyczny konkretnych sytuacji, uwzględniając materiał dowodowy przedstawiony przez klienta, dzięki czemu ograniczamy dowolność interpretacyjną stanów faktycznych przez kontrolujących. Służą temu aktywny dialog z kontrolującymi, sporządzanie wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołów pokontrolnych. Ponadto, gdy decyzja organu jest niekorzystna, sporządzamy odwołania do organów wyższej instancji i gdy to zawiedzie, sporządzamy skargi na decyzje do sądów administracyjnych.

Będąc świadomymi prawa każdego do przedstawiania swoich racji i dowodów w toku postępowania podatkowego, bronimy klienta, którego prawa podmiotowe w tym względzie zostały naruszone.

Usługa ta obejmuje w szczególności:

  • wsparcie merytoryczne oraz pomoc niezbędna w przypadku kontroli podatkowych przeprowadzanych przez jakiekolwiek organy administracji państwowej lub samorządowej (czynna reprezentacja klienta, sporządzanie pism procesowych).
Dziś jest

Kancelaria Podatkowa

NOBLESSE Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Rachunkowości Jolanta Klorkowska-Przybyła

ul. Dąbrowskiego 290 (I piętro), 60-406 Poznań
tel./fax +48 61 842 68 40
tel. +48 61 842 68 41
e-mail: biuro@noblesse.com.pl

NIP: 764-182-27-45
REGON: 634475229
ING Bank Śląski S.A.
69 1050 1520 1000 0090 6486 2791