Współpraca z doradcą podatkowym

CO ZAPEWNIAMY?

Współpracując z naszą kancelarią spotkają się Państwo z:

 1. aktywnym podejściem do spraw klienta opartym na dużym doświadczeniu w pracy dla przedsiębiorców i z przedsiębiorcami z różnych branż,
 2. nastawieniem na rozwiązywanie problemów opartym na ścisłej współpracy pomiędzy klientem, jego księgowym oraz doradcą podatkowym,
 3. profesjonalnym podejściem do wykonywanej pracy i działaniem, które często przewyższa oczekiwania klientów,
 4. dostosowaniem zakresu i sposobu świadczonych usług oraz sposobu kalkulacji wynagrodzenia do potrzeb klienta.

Korzystanie z naszych usług zapewnia między innymi:

 1. rzetelne wypełnianie przez firmę obowiązków dotyczących m.in. podatków, rachunkowości oraz spraw pracowniczych,
 2. oszczędność czasu - większe możliwości zaangażowania się w działalność operacyjną firmy,
 3. redukcję kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników, zakupu sprzętu i oprogramowania.

CO DAJE WSPÓŁPRACA Z DORADCĄ PODATKOWYM?

Kim jest doradca podatkowy?

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego powołany ustawą o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996r.

Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji - wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa. Ustawa korporacyjna każe doradcom podatkowym stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Poza szeroką wiedzą merytoryczną doradca podatkowy musi być nieskazitelnego charakteru a swoim postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.

Krótka charakterystyka zawodu:

 • doradca podatkowy musi posiadać wysokie kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem państwowym,
 • każdy doradca obowiązkowo jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zawodu,
 • każdy doradca ma obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, co gwarantuje znajomość aktualnie obowiązującego prawa podatkowego,
 • czynności doradztwa podatkowego obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu OC, doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa,
 • czynności doradztwa podatkowego obejmują m.in. udzielanie porad, opinii i wyjaśnień; prowadzenie ksiąg i innych ewidencji;
 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,
 • sporządzana przez doradcę dokumentacja jest podpisana jego nazwiskiem, z podaniem identyfikujących go danych, co daje pewność gwarancji odpowiedzialności doradcy,
 • doradca podatkowy może występować jako pełnomocnik w postępowaniu podatkowym i kontrolnym przed organami skarbowymi, a także w postępowaniu administracyjnym przed NSA, wraz z możliwością wniesienia kasacji,
 • doradca podatkowy może pomóc w korzystaniu z funduszy unijnych i wskazać inne możliwości związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Doradcę Podatkowego obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej, także po zakończeniu obsługi klienta.

Doradca podatkowy jest zobowiązany również postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Zasady podstawowe stanowią m.in., że doradca podatkowy ma wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze przepisy prawa oraz dobro klienta.

Dlaczego warto skorzystać z usług doradcy dodatkowego?

Doradca podatkowy pomoże odnaleźć się w gąszczu skomplikowanych i zmiennych przepisów podatkowych.

Doradca podatkowy to gwarancja bezpiecznego rozwoju Państwa firmy. Współpraca z doradcą podatkowym zapewni bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej i przyczyni się do dynamicznego rozwoju firmy.

W warunkach często zmieniającego się i podlegającego różnym interpretacjom prawa podatkowego profesjonalna pomoc doradcy podatkowego stanowi element przewagi konkurencyjnej.

Doradca podatkowy podpisuje się i podaje swój numer wpisu na listę doradców na deklaracjach i zeznaniach podatkowych, przez 5 lat przechowuje kopie sporządzonych przez siebie dokumentów, a w razie błędu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzoną szkodę.

Ile kosztują usługi doradcy podatkowego?

 • Jeżeli doradca prowadzi rejestry i księgi podatkowe oraz przygotowuje deklaracje, wynagrodzenie jest na ogół ustalane jako ryczałt za bieżącą usługę, która może obejmować również bieżące konsultacje.
 • Stawki i zasady wynagradzania ustalane są umownie.
 • Za czas spędzony przy przygotowywaniu porad doradcy ustalane jest wynagrodzenie według stawek godzinnych.
 • W przypadku planowania podatkowego lub sporów z organami podatkowymi albo postępowania przed NSA wynagrodzenie często ustala się jako procent od oszczędności podatkowej lub sukcesu w postępowaniu. Ryzyko nakładu pracy i efektu jest częściowo ponoszone przez doradcę.
 • Kalkulacja wynagrodzenia powinna być odniesiona do oczekiwanych korzyści; oszczędności podatkowej lub wygranej w sporze lub jako wynagrodzenie za zredukowanie ryzyka sporu z organami podatkowymi oraz poczucie, że rozliczenia podatkowe zostały przeprowadzone poprawnie.
Dziś jest

Kancelaria Podatkowa

NOBLESSE Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Rachunkowości Jolanta Klorkowska-Przybyła

ul. Dąbrowskiego 290 (I piętro), 60-406 Poznań
tel./fax +48 61 842 68 40
tel. +48 61 842 68 41
e-mail: biuro@noblesse.com.pl

NIP: 764-182-27-45
REGON: 634475229
ING Bank Śląski S.A.
69 1050 1520 1000 0090 6486 2791